ul. Kolska 3a, Konin63 244 89 12

RODO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, Program Systemy Komputerowe Czubiński Pilarczyk sp.j z siedzibą przy ul. Kolskiej 3a w Koninie przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych;

–  Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostarczenia
przesyłki ( w przypadku wysyłki) i dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy,
numer NIP).

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych
(sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem
przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Program Systemy Komputerowe Czubiński Pilarczyk sp.j, ul. Kolska 3a, 62-510 Konin, NIP:665-000-40-46.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
  na adres: Program Systemy Komputerowe Czubiński Pilarczyk sp.j, ul. Kolska 3a, 62-510 Konin lub
  email: program@program.com.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
  pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Program Systemy Komputerowe Czubiński Pilarczyk sp.j, ul. Kolska 3a, 62-510 Konin lub email: iod@program.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie
  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu
  klientom produktów i usług z zakresu rozwiązań informatycznych i serwisowych.
  Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe
  ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
  ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Program.
 5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawiania FV, udzielania odpowiedzi na reklamacje, zapewnieniapoprawnej jakości usług w trakcie trwania umowy,
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
  prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem:
program@program.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Program Systemy Komputerowe Czubiński Pilarczyk sp.j, ul. Kolska 3a, 62-510 Konin

Informujemy również, że:

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
  technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
  czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
  wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych
Program Systemy Komputerowe Czubiński Pilarczyk sp.j