Przejdź do treści

Legalizacja wag

Zadzwoń do nas tel.: 63 244 89 12  lub 502 478 229

Legalizacja wag 

Legalizacja wagi jest to potwierdzenie wydawane przez Główny Urząd Miar, że dana waga dokonuje pomiaru z dokładnością określoną na tabliczce znamionowej oraz spełnia wymagania metrologiczne. 

Rodzaje legalizacji 

Wyróżniamy: 

 • legalizację pierwotną – wykonywana przed wprowadzeniem urządzenia do obrotu lub użytkowania przez producenta/importera, 
 • legalizację jednostkową – legalizacja pierwotna dla przyrządu wyprodukowanego z myślą o określonym zastosowaniu, wykonywana na specjalne zamówienie, 
 • legalizację ponowną – wykonywana po wprowadzeniu urządzenia do obrotu lub użytkowania. 

Kogo obejmuje obowiązek legalizacji wag? 

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach legalizacji podlegają przyrządy pomiarowe, w tym przede wszystkim wszelkiego rodzaju wagi, które będą używane w: 

 • ochronie życia, zdrowia oraz środowiska, 
 • ochronie porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
 • ochronie praw konsumenta, 
 • podczas pobierania podatków, opłat oraz wszelkich należności budżetowych, jak również wyznaczaniu upustów, wynagrodzeń kar umownych i odszkodowań, dodatkowo przy ustalaniu i pobieraniu przybliżonych należności i świadczeń, 
 • podczas dokonywaniu kontroli celnej, 
 • podczas wszelkiego obrotu handlowego. 

Korzystanie z wagi bez legalizacji w wyżej opisanych obszarach jest traktowane jako złamanie prawa i podlega karze grzywny w postaci mandatu.  

Kiedy legalizować wagę? 

Do obowiązków producenta wagi należy dołączenie do każdego nowego urządzenia deklaracji zgodności, na której znaleźć można datę wykonania legalizacji. Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 759) w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych:  

 • wagi poddane ocenie zgodności po dniu 26 kwietnia 2019 r. muszą odbyć pierwszą legalizację ponowną przed upływem 2 lat, licząc od 1 grudnia roku, w którym dokonano oceny zgodności. 

Dla przykładu: waga, która podlega ocenie zgodności w sierpniu 2019 r. musi przejść ponowną legalizację przed 1 grudnia 2021 r

 • druga i każda kolejna legalizacja powinny być wykonane przed upływem 25 miesięcy od daty dokonania poprzedniej legalizacji. 

Dla przykładu: waga, która podlega ponownej legalizacji w maju 2020 r. musi zostać ponownie legalizowana do końca maja 2022 r.  

Jak sprawdzić, kiedy wygasa legalizacja wagi? 

Po dokonaniu legalizacji ponownej urzędnik nakleja w okolicach tabliczki znamionowej hologramy. Jedna naklejka z liczbą rzymską określa miesiąc, w jakim była wykonana legalizacja, a druga z liczbą arabską informuje o roku legalizacji. 

Odczytywanie znaków na wadze 

Na tabliczce znamionowej znajduje się wiele tajemniczych cyfr oraz liter. Co oznaczają najważniejsze z nich? 

Klasa dokładności wagi 

Zgodnie z przepisami normy PN-EN 45501 wszystkie wagi oznaczone są rzymską cyfrą otoczoną elipsą, co świadczy o klasie dokładności urządzenia. Rozróżniamy cztery takie kategorie, a wagi wykorzystywane w handlu należą do III klasy dokładności

Certyfikat Unii Europejskiej 

Znak CE gwarantuje, że waga została wykonana zgodnie z obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej. 

Znak metrologiczny 

Symbol M, który również możemy znaleźć na tabliczce znamionowej, dodatkowo świadczy o metrologicznej zgodności z dyrektywami unijnymi. 

Rok produkcji i legalizacji 

Po symbolu M umieszczony jest rok produkcji wag, który jest jednocześnie rokiem jej oceny zgodności. 

Numer jednostki notyfikowanej 

Jednostka notyfikowana to podmiot oceniający zgodność, zgłoszony do Komisji Europejskiej i umieszczony w wykazie jednostek notyfikowanych. 

Co zrobić, gdy legalizacja Twojej wagi wygasa? 

Obowiązek terminowej legalizacji spoczywa według prawa na użytkowniku urządzenia. Gdy termin ponownej legalizacji wagi zbliża się do końca, musisz ją zgłosić do najbliższego Urzędu Miar w swoim rejonie lub do Autoryzowanego Partnera.  

W naszej firmie kompleksowo zajmujemy się przygotowaniem oraz sprawnym przeprowadzeniem tego procesu. Nasi serwisanci ponadto mają dużą wiedzę i doświadczenie w obsłudze prewencyjnej oraz naprawach rozmaitych wag. 

Niezależnie od tego, ile i jakie wagi wykorzystujesz w firmie, pamiętaj o regularnym sprawdzaniu ważności ich legalizacji. Dzięki temu unikniesz kar, a także zadbasz o precyzyjną obsługę Klientów. 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 

tel.: 63 244 89 12 lub 502 478 229 

zadzwoń